Gepubliceerd: 8 juni 2021

€600.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad

De coronacrisis heeft een grote impact op het Enschedese maatschappelijke en economische leven. Gelukkig waren er snel verschillende (landelijke) regelingen om mensen, bedrijven en culturele instellingen bij acute nood te ondersteunen. Nu het einde van de crisis in zicht komt ontstaat er meer ruimte voor post corona-initiatieven. Voor initiatieven die de stad sterker maken. Het fonds Wederopbloei, de uitwerking van de motie Wederopbloei van de gemeenteraad, wil deze initiatieven met € 600.000 financieel ondersteunen. Dit fonds staat nu in de stijgers en staat klaar om na instemming van de raad te beginnen. Een Stadsjury bestaande uit leden uit of betrokken bij Enschede gaat de initiatieven beoordelen. 

Voor welke initiatieven is het fonds Wederopbloei bedoeld?
De motie van de gemeenteraad spreekt over: “het ondersteunen van duurzame initiatieven uit de stad na de coronacrisis. Met een nadruk op verhoging van welzijn, welbevinden/geluk, de creatie van werk, het bevorderen van lokale productie en gezonde leefomgeving van al onze inwoners”. Een breed scala aan initiatieven komt voor subsidie uit het fonds in aanmerking. Initiatieven voor de hele stad, voor een wijk, buurt of straat of voor een bepaalde groep of sector. Kortom veel is mogelijk als het maar ten goede komt aan Enschede. Hoe dit moet gebeuren is nu uitgewerkt in de subsidieverordening die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Waar het fonds niet voor is bedoeld zijn directe corona gerelateerde kosten, tekorten en gederfde inkomsten.

Wie kunnen een initiatief indienen?
Alle bewoners, verenigingen, organisaties of instellingen en bedrijven uit Enschede kunnen een voorstel indienen.. Naast spontane aanmeldingen worden bestaande netwerken (zoals Octopus, Stadsdeelmanagement, wijk-/dorpsraden) benaderd of ze initiatieven willen wijzen op de mogelijkheden van steun vanuit het fonds.  

Waar en wanneer kunnen kan een initiatief worden ingediend
Voor 1 augustus kunnen de initiatieven voor de eerste ronde worden ingediend. Er zijn in totaal vier rondes, elk kwartaal één. Over hoe de initiatieven kunnen worden ingediend volgt binnenkort meer informatie.

Wie beoordeelt de initiatieven?
Een stadsjury beoordeelt, na een korte presentatie door de indieners, de initiatieven en geeft advies over toekenning en hoogte van subsidie. Al eerder wordt gekeken of het initiatief voldoet aan de subsidieverordening van het fonds en zo niet of er andere subsidiemogelijkheden zoals Jij Maakt de buurt. De stadsjury bestaat uit een negental personen die op persoonlijke titel maar wel vanuit een positie in verbinding met diverse beleidsvelden in de stad. Deze stadsjury wordt aangesteld door het college.

Hoe groot is het fonds?
De gemeenteraad heeft € 600.000 beschikbaar gesteld aan het fonds. Hiervan is € 540.000 beschikbaar voor initiatieven en is € 60.000 gereserveerd voor het ondersteunen in de uitvoering. Er is per ronde ongeveer € 135.000 beschikbaar.