ALGEMENE VOORWAARDEN ENSCHEDE PROMOTIE MEDIABANK

Door het gebruik van de mediabank, waaronder het downloaden van video- en beeldmateriaal uit de mediabank (mediabank.enschedepromotie.nl) van Enschede Promotie (“onze”, “ons”, “wij”) aanvaardt u onherroepelijk verbonden te zijn met deze algemene voorwaarden en brandbook, welke een onlosmakelijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de mediabank. In deze algemene voorwaarden en het brandbook worden de rechten en plichten vastgesteld met betrekking tot de content die u vindt op mediabank.enschedepromotie.nl en u daar kunt downloaden.

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Enschede Promotie wijst hierbij de eventuele algemene voorwaarden van u uitdrukkelijk van de hand.

De gewijzigde algemene voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat u na de wijziging gebruikt maakt van de Mediabank. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op toekomstige downloads. Door content na een dergelijke wijziging te downloaden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden. Raadpleeg daarom deze algemene voorwaarden opnieuw wanneer u op een later moment gebruik wenst te maken van onze mediabank.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren bevestigt u tevens dat u alle gegevens (waaronder uw persoonsgegevens), waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, naar waarheid aan ons verstrekt.

Het is te allen tijde verboden om content van mediabank.enschedepromotie.nl te gebruiken in een pornografische, beledigende of misleidende context of op een manier die als lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd. Dit wordt verderop in deze algemene voorwaarden nog verder toegelicht.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Stichting Enschede Promotie per e-mail [[email protected]] of telefonisch [053-4801970].

Contactgegevens Enschede Promotie:

Langestraat 41
7511 HB Enschede
053-4801970
[email protected]
KvK: 41031643

ALGEMENE DEFINITIES:

• Onder visuele content wordt verstaan: alle content die via de Enschede Promotie mediabank kan worden gedownload, met inbegrip van afbeeldingen, geluidsfragmenten, videomateriaal en muziek.
• Onder videomateriaal wordt verstaan: bewegende afbeeldingen, animaties, films, video's of andere audio-/visuele representaties, video-elementen, elementen van visuele effecten, sjablonen, grafisch materiaal en motion-designprojecten, uitgezonderd stilstaande beelden, die zijn opgenomen in eender welke indeling.
• Onder afbeelding(en) wordt verstaan: stilstaande foto’s, logo’s, vectoren, tekeningen, grafische afbeeldingen, en soortgelijk materiaal.
• Onder muziek wordt verstaan: alle muzikale composities, masteropnames en elke andere opname die geluiden of een reeks geluiden bevat, in alle indelingen, reeds bestaand of nog te ontwikkelen.
• Onder niet-commerciële doeleinden wordt verstaan: voor de promotie van de stad en/of gemeente Enschede zonder winstoogmerk en waarbij het gebruikersdoel van de gedownloade visuele content aansluit bij de pijlers van de City Marketing Visie, welke te vinden zijn op www.enschedepromotie.nl/merk.
• Onder commerciële doeleinden wordt verstaan: voor de promotie van de stad Enschede en/of gemeende Enschede en overige doeleinden met winstoogmerk. Hiervan is al sprake wanneer het doen van het gebruik van de mediabank niet het belang van het vermarkten en positioneren van de stad Enschede betreft. Hieronder valt ook de verkoop van merchandise als deze voor commerciële doeleinden dienen.
• Onder redactionele doeleinden wordt verstaan: beschrijvende doeleinden in een context die nieuwswaardig of van menselijk belang is en dus expliciet geen commercieel gebruik, zoals advertenties of merchandising, inhouden.
• Onder redactionele content wordt verstaan: visuele content die wordt gebruikt voor redactionele doeleinden.
• Onder gebruiken wordt verstaan: het openbaar maken en verveelvoudigen (reproduceren) van visuele content.

DEEL I – GEBRUIK VAN VISUELE CONTENT

1. U garandeert dat u de visuele content uitsluitend gebruikt voor redactionele, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, en dat u de beperkingen, die hierin worden uiteengezet, onvoorwaardelijk aanvaardt:
a. U heeft het recht om de gedownloade visuele content eenmalig te gebruiken voor redactionele doeleinden, waarbij het resultaat van dit eenmalige gebruik uitsluitend mag worden gedistribueerd voor niet-commerciële doeleinden.
b. Dit eenmalige gebruik houdt in dat het is toegestaan de visuele content één keer te gebruiken in één context (zoals een nieuwsartikel, blogpost, of pagina van een publicatie), mits u het recht heeft om dat gebruik in die context te distribueren via onbeperkte media- en distributiekanalen. Het gebruik van visuele content om bijvoorbeeld een gedrukt artikel te illustreren, kan worden hergebruikt op een blog, op sociale media etc., mits dit in de context van het oorspronkelijke gedrukte artikel gebeurt.
c. Gebruik van visuele content is bovendien onderhevig aan de uitdrukkelijke beperkingen die zijn uiteengezet in deel I, artikel 4 (die het gebruik door distributie via uitzending/kabel/streaming, op omslagen van publicaties en in oplages van meer dan 500.000 verbieden) en alle eventuele 'bijzondere beperkingen' (d.w.z. geografische of branche specifieke gebruiksbeperkingen) die staan vermeld bij de betreffende visuele content in onze mediabank met beelddetails en/of zijn vervat in de metadata die bij een item van redactionele content horen.
d. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden wordt alle visuele content beschouwd als 'alleen voor redactioneel gebruik', tenzij u hierover afwijkende schriftelijke afspraken met ons heeft gemaakt.

BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK VAN VISUELE CONTENT
HET IS U NIET TOEGESTAAN:

a. Een persoon (“Model”) weer te geven in visuele content op een manier die in alle redelijkheid beledigend geacht zou kunnen worden, waaronder, doch niet beperkt tot het weergeven van een Model: a) in verband met pornografie, erotische video’s, entertainmentlocaties voor volwassenen, escortservices, datingservices of soortgelijke onderwerpen; b) in verband met het adverteren of promoten van tabaksproducten; c) in een politieke context ter bevordering, promotie, reclame of steun voor een partij, kandidaat of verkozen ambtenaar of in verband met politieke partijen of uitgangspunten; d) als lijdend aan een ziekte of aandoening of medicijnen nemend voor een fysieke of mentale ziekte of aandoening; of e) terwijl deze immorele of criminele activiteiten begaat.
b. Visuele content aan te passen op een manier die de context van hetgeen dat wordt afgebeeld, wijzigt.
c. Visuele content te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder door middel van verwijzing, in een reclame-, merchandising- of andere niet-redactionele context, tenzij u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gekregen van ons.
d. Visuele content door te verkopen, te herdistribueren, te delen of deze over te dragen, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien in deze voorwaarden en/of hiervoor schriftelijke toestemming van ons hebt. Bij wijze van voorbeeld en niet op enige wijze als beperking, verbiedt het voorgaande het vertonen van visuele content als of als onderdeel van een 'contentgalerij' waarin externe partijen kunnen zoeken en waaruit zij content kunnen selecteren.
e. Visuele content te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het handelsmerk van een externe partij of ander intellectueel eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.
f. Visuele content of een gedeelte daarvan te gebruiken als handelsmerk, dienstmerk, logo of een andere indicatie van een origineel ontwerp of onderdeel daarvan.
g. Ten onrechte de indruk te wekken, zowel uitdrukkelijk als op basis van redelijk geïnterpreteerde implicatie, dat de visuele content door u of iemand anders dan de auteursrechthebbende(n) van de visuele content was gecreëerd.

2. SPECIFIEK OP VIDEOMATERIAAL VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN

 

HET IS U NIET TOEGESTAAN:

a. Videomateriaal in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten, theaters en bioscopen, te gebruiken.
b. Stilstaande beelden verkregen uit videomateriaal op een andere wijze te gebruiken dan in verband met de marketing en promotie van of advertenties voor uw afgeleide werken waarin dergelijk Videomateriaal wordt verwerkt.

3. SPECIFIEK OP REDACTIONELE CONTENT VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN
HET IS U NIET TOEGESTAAN:

a. Redactionele content in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten, theaters en bioscopen of in gerelateerde promotiematerialen, te gebruiken.
b. Redactionele content op een publicatie-omslag of andere verpakking die verband houdt met het onderliggende gebruik, te gebruiken.
c. Redactionele content in een publicatie met een oplage van meer dan 500.000 exemplaren te gebruiken. Hierover dient altijd eerst schriftelijke afstemming te worden gezocht met ons, aan de hand waarvan eventuele schriftelijke toestemming kan worden verkregen.

4. BRON- EN AUTEURSRECHTMELDINGEN

a. Het gebruik van afbeeldingen en videomateriaal in verband met nieuwsbericht-geving, publicaties, magazines/brochures, of enige andere redactionele context wordt vergezeld door een bijpassende vermelding van de bijdrager en Enschede Promotie, in de volgende vorm:
'Naam maker/Enschede Promotie'
b. Indien en wanneer redelijk in niet-commercieel opzicht, wordt het gebruik van afbeeldingen en videomateriaal op/in niet-commerciële merchandise of een audiovisuele productie vergezeld door een vermelding van Enschede Promotie.
c. Bronvermelding is altijd zeer wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk, in verband met een ander gebruik van afbeeldingen of videomateriaal, tenzij andere visuele (stock)content die wordt aangeboden bronvermeldingen bevat in verband met hetzelfde gebruik. Ter verduidelijking: bij redactionele content is bronvermelding altijd verplicht.
d. In elk geval moeten de naam en de bronvermelding duidelijk, op een goed zichtbare plaats en voldoende groot worden weergegeven, in een kleur die gemakkelijk met het blote oog te lezen is.

DEEL II – MUZIEKLICENTIES
MUZIEK

Enschede Promotie kent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht toe om muziek te synchroniseren in een muziekproductie die eeuwigdurend wereldwijd mag worden gedistribueerd, volgens de volgende gebruikersvoorwaarden en onderhevig aan de beperkingen als uiteengezet in deel II, artikel 2 van deze voorwaarden:
a. Enschede Promotie verleent u het niet-exclusieve recht om muziek in een muziek-productie te synchroniseren (en in in-contexttrailers en promotiematerialen), die zijn gedistribueerd via webgebaseerde weergaveplatforms of die gebruikt zijn in niet op webgebaseerde 'industriële' contexten, waaronder beurzen, conferenties en zakelijke evenementen, voor niet-commercieel gebruik en waarbij ten alle tijden het belang van de stad Enschede voorop staat.
b. De muziek mag alleen gebruikt worden voor muziekproducties die relatie hebben tot de stad Enschede en aansluiten op de Citymarketing Visie, zoals te vinden op www.enschedepromotie.nl/merk.

2. BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN MUZIEK.
HET IS U NIET TOEGESTAAN:

a. muziek, of het recht om de muziek apart en los van de muziekproductie waarvoor het is gelicentieerd te gebruiken, te sublicentiëren, door te verkopen, te verhuren, uit te lenen, toe te kennen, te schenken of op enige andere manier over te dragen aan of te verspreiden onder externe partijen;
b. muziek door te verkopen of te herdistribueren, er toegang toe te verlenen, het te delen of over te dragen, uitgezonderd zoals specifiek voorzien in deze voorwaarden;
c. 'opnamen', cd's, mp3's of enig ander audioproduct dat enkel geluiden bevat waarin muziek is verwerkt, anders dan een productie met uitsluitend audio zoals uitdrukkelijk beschreven onder de definitie van productie hiervoor, te produceren, distribueren, verkopen of op andere wijze te exploiteren. Voor de toepassing van dit subartikel verwijst de term 'opnamen' naar elke vorm van reproductie die reeds bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, gemaakt of verspreid voor hoofdzakelijk thuisgebruik, op school of in een jukebox, die alleen geluid bevat (exclusief gesynchroniseerd materiaal);
d. de muziek te gebruiken in verband met ander materiaal dat pornografisch, beledigend, lasterlijk, aanstootgevend, immoreel of illegaal is, of anderszins rechten van externe partijen schendt;
e. uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen te overtreden door muziek te verzenden, over te dragen of uit te voeren naar een land dat enige uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen schendt;
f. muziek te gebruiken, verkopen, sublicentiëren, distribueren, weer te geven, te verwerken of anderszins in zijn geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen als onderdeel van de bibliotheekcontent van de productie of downloadbare bestanden, of muziek of enige afgeleide werken op te nemen in een ander stockproduct of in een andere bibliotheek of collectie;
g. muziek te remixen, in een mash-up te gebruiken of anderszins te wijzigen, met dien verstande dat het u wel is toegestaan om de Muziek in de basis te bewerken (zoals start- en stoppunten instellen, fade-in/fade-outpunten vastleggen etc.) in verband met de uitoefening van de licentie die is verleend op grond van deze overeenkomst;
h. muziek te gebruiken in een productie met uitsluitend audio waarin muziek de voornaamste content is.

3. U mag muziekproducties met daarin verwerkte muziek publiceren op distributieplatformen met door gebruikers gegenereerde content (zoals YouTube) (elk een 'UGC-platform'). U mag geen eigenaarschap claimen van de muziek of de muziek anderzijds registreren op een UGC-platform, zelfs niet als deze is gesynchroniseerd met uw eigen productie. Indien u zich ervan bewust wordt dat externe partijen enig eigendomsbelang in enige muziek claimen, gaat u ermee akkoord om Enschede Promotie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
4. Wanneer u de muziek opneemt in het type productie waarin auteursrechtvermelding gebruikelijk is, ziet de bronvermelding er als volgt uit:
'[Titel van de Muziek] uitgevoerd door [artiest], gebruikt onder licentie van Enschede Promotie'

DEEL III – AANVULLEND

1. Wij spannen ons in dat de contentmakers en/of partners in opdracht en/of samenwerking van/met Enschede Promotie aan Enschede Promotie alle vereiste rechten in en op de visuele content hebben verleend om de rechten zoals uiteengezet in deel I of deel II, en voor zover van toepassing, te kunnen verlenen.
2. U verklaart dat u de visuele content in de originele, ongewijzigde vorm zal gebruiken overeenkomstig deze algemene voorwaarden en het toepasselijk recht. U garandeert dat u : i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendomsrecht; ii) privacy- of publicatierechten van externe partijen; iii) Europese wetten, statuten, verdragen of regelgevingen zal schenden; of iv) beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen zal zijn;

DEEL IV - AANSPRAKELIJKHEID

1. Enschede Promotie is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de content of de context waarin u de content gebruikt.
2. U gaat er hierbij mee akkoord Enschede Promotie en zijn bestuurders, werknemers, Raad van Toezichtleden, partners en leveranciers te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van visuele content anders dan het op grond van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om Enschede Promotie te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Enschede Promotie maakt indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Enschede Promotie.

3. 'Niet-overdraagbaar' zoals gebruikt in deze algemene voorwaarden, betekent dat, behalve indien specifiek in deze algemene voorwaarden vermeld, u geen visuele content of het recht van gebruik van visuele content mag verkopen, verhuren, laden, uitlenen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand. U mag echter visuele content eenmalig aan een externe partij toezenden met als enige doel dat deze externe partij uw producten met de visuele content die onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden, afdrukt en/of vervaardigt. U gaat akkoord met alle niet-commercieel redelijke maatregelen om te voorkomen dat externe partijen content dupliceren.

DEEL V – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Alle rechtsverhoudingen tussen Enschede Promotie en u, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Enschede Promotie en u, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die voortvloeien of verband houden met de overeenkomst tussen Enschede Promotie en u kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

INGANGSDATUM: 20 april 2021